?

Log in

No account? Create an account
על אמון - Impressions and Expressions of Ijon — LiveJournal
January 28th, 2004
10:35 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
על אמון

(16 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:gryphonk
Date:February 10th, 2004 10:10 am (UTC)

וחוסר ההסכמה ממשיך

(Link)


אני בספק אם אביב לביא נקט בעמדה כלשהי לגבי המילה הזו. ייתכן אפילו שהוא מסכים איתך, וזו הייתה טעות תמימה.

רוצח הוא אדם שביצע רצח; אדם שמבצע רצח, בעת הביצוע עצמו, הוא תוקף במטרה לרצוח, אבל עדיין אינו רוצח. האם המתנחל ממשיך להיות מתנחל גם אחרי שישוב לגבולותינו? האם הוא מתנחל בעודו אורז את חפציו, ולפני שנטע את עצמו מעבר לקו הירוק?

דעתי היא שבמסורת היהודית, אין ערך מעל ערך החיים; לכן, בעוד שתקיפה יכולה להסתיים בפציעה או נזק לרכוש, התנקשות איננה יכולה להסתיים ועדיין להיחשב כהתנקשות, ללא נטילת חיים. משום כך לדעתי הדגש אינו על הפעולה.

השאלה, נדמה לי, היא אם אתה מקבל את זו, שלו הייתי עושה אנלוגיה לרצח, אזי התנקשות הייתה רק במקרה של הצלחה, ולא גם במקרה של ניסיון. אם אנחנו מסכימים על זה, אז השאלה היא האם התנקשות היא אנלוגית לתקיפה או לרצח; ובמקרה כזה, אני לא בטוח איך אפשר ליישב את השאלה הזו. כמובן שאם אתה לא מסכים למסקנה של אנלוגיה לרצח, זה כבר עניין אחר.

[User Picture]
From:ijon
Date:February 10th, 2004 11:38 am (UTC)

Re: וחוסר ההסכמה ממשיך

(Link)
ברור שאיני מסכים לאנלוגיה בין התנקשות לרצח! הרי בדיוק על כך תיקנתי לדותן.

טענתך מלכתחילה היתה שהתנקשות שקולה לרצח, אז אינך יכול להסתמך על "אנלוגיה" כזו כדי להוכיחה. נדמה לי שקצת התבלבלת.
[User Picture]
From:gryphonk
Date:February 10th, 2004 12:21 pm (UTC)

לא בלבול, הבהרה

(Link)


ניסיתי להבהיר את סלע המחלוקת בינינו.
לא ברור לי למה אתה לא מקבל את זה שהתנקשות קרובה יותר לרצח מאשר לתקיפה. החשיבות בתקיפה היא במעשה עצמו: היא מצביעה על עוינות, על כוונות מסוימות; החשיבות היא בכוונות, והיא שנותנת למילה את משמעותה, ועל כן הדגש הוא על הפעולה.
ברצח, החשיבות היא בתוצאות בלבד; ישנו הבדל עצום בין ניסיון לרצח לבין רצח, גם אם עד לרגע הלחיצה על ההדק גם הבן אדם שניסה לרצוח וגם הקורבן המיועד לא שמו לב אליו. ערך החיים הוא המכריע כל שיקול אחר.

התנקשות אולי נמצאת באמצע. מצד אחד, ישנם מתנקשים מקצועיים; מהותם היא לרצוח בשכר, ועל כן הם מתנקשים גם כאשר הם בדרך אל ביצוע מטרתם. הפעולה שלהם היא "התנקשות" גם לפני שהיא מצליחה. המתנקשים שעליהם דיברנו, משוגעים חד-פעמיים, הופכים למתנקשים לא בגלל כוונותיהם, ולא בגלל הניסיון עצמו, אלא רק בגלל התוצאה של המעשה: רק בגלל שהצליחו להרוג. משום כך, התנקשות זו אנלוגית לרצח.

[User Picture]
From:ijon
Date:February 10th, 2004 01:30 pm (UTC)

Re: וחוסר ההסכמה ממשיך

(Link)
וגם אני קצת התבלבלתי: שכחתי שאת ענין ההתנקשות העלה בכלל דותן, ושלא אביב לביא אשם בכך.
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com