?

Log in

No account? Create an account
Hebrew Language Reforms - Impressions and Expressions of Ijon — LiveJournal
June 21st, 2004
02:27 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Hebrew Language Reforms

(14 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:lukkke
Date:June 22nd, 2004 12:36 am (UTC)

אני לא חושבת שזה לא אפשרי

(Link)


אחרי הכל, האנשים היום הם לא טיפשים יותר מהאנשים של פעם. השפה ירודה כי כיום הדגש הוא על ויזואליות ולא על מילוליות. אם פעם הדרך היחידה להעביר מסרים היתה באמצעות עיתונים, מכתבים או רדיו, כיום הדבר נעשה במדיות שהדגש שלהן הוא על חוש הראיה (וכאן אפשר לעשות השוואות מעניינות בין התקופה שלנו לימי הביניים, אבל זה לא שייך לנקודה). אפילו העיתונים של היום מתמקדים יותר בצורה מאשר בתוכן. הטקסט הוא כלי להעברת מסרים ותו לא. בעולם שכזה, אנשים לא מרגישים צורך להתחנך (ולחנך) על ברכי העברית הנכונה, ומבחינתם "אני ילך" עושה את אותה העבודה כמו "אני אלך".
רפורמה זו או אחרת לא תשנה את המצב במאום, וגם חינוך מחדש. זה העידן שלנו ובו אנחנו חיים. מה שכן, הרפורמה היחידה שיכולה לעבוד היא החדרת אהבה והערכה למילים של פעם, לעברית הגבוהה, לעושר הלשוני. נעילת העושר הזה בפני התלמידים של מחר הוא הדבר האיום ביותר היכול לקרות.

עדיגי (שזוכרת את כללי הניקוד בעל פה רק בזכות מורה מוצלחת ללשון...)

Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com