?

Log in

No account? Create an account
Hebrew Language Reforms - Impressions and Expressions of Ijon — LiveJournal
June 21st, 2004
02:27 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Hebrew Language Reforms

(14 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:iod
Date:June 22nd, 2004 08:33 am (UTC)
(Link)


אני חושב שלא הבנת נכון את הרפורמה המוצעת: המטרה כלל לא נוגעת לעברית הדבורה, אלא אך ורק לאותם מופעים של עברית כתובה מנוקדת. הבעיה הייתה ונשארה שאנשים לא יודעים לנקד, ולכן כשהם כן מנסים לנקד, יוצאים להם כל מיני דברים שנוקדנים למיניהם מתרגזים עליהם. מתי אנשים מנסים לנקד? כשצריך לפתור בעיה של דו-משמעות בכתיב חסר-ניקוד. הרפורמה המוצעת מבקשת להקל על המנקדים: יותר, לא צריך להתלבט בין צירה לסגול או בין פתח לקמץ, או בינם לבין חטפיהם. צריך רק לדעת איך המילה נשמעת, ומיד תוכל לדעת איך היא מנוקדת.
שים לב: הרפורמה כלל לא פותרת את בעיית ההגייה הקלוקלת. אם לא תדע כיצד להגות מילה מסוימת, גם לא תדע כיצד לנקד אותה - אם לא תדע אם זה לרכב או לרכוב, לא תדע כיצד לנקד את המילה (ובמקרה הזה, אפילו איך לאיית אותה), והרפורמה לא מנסה לפתור את הבעיה הזו.

למעשה, הרפורמה מנסה לפתור בעיה שקיימת רק בעיניהם של אותם נוקדנים שמתרגזים על הניקוד השגוי. אף אחד מהמנקדים השוגים לא חושב שהניקוד שלו מדוייק, אלא רק שהוא מעביר את המסר הדרוש בצורה מספקת.
כל מה שצריך לעשות כדי לפתור את הבעיה, לפיכך, הוא להגיד לנוקדנים שלא יתרגזו. טה-דה! נפתרה הבעיה. שהרי מרבית קוראי העברית יודעים כיצד לקרוא מילה מנוקדת - הם יודעים מה משמעות הסימנים השונים. הם פשוט לא יודעים כיצד להשתמש בהם כאשר הם עצמם באים לנקד. אני לא חושב שזו בעיה אמיתית: מרבית האנשים לא נדרשים לנקד אלא כמה מילים ספורות במהלך כל קריירת הכתיבה שלהם. כשהם כן רוצים לנקד, הם בדרך כלל עושים בדיוק מה שהרפורמה הזאת מבקשת לעשות: כל צליל מקבל סימן אחד, וזהו. בלי דילמות ובלי התעמקויות.
נו, אז בשביל כמה מילים שמנוקדות לא נכון בשנה ברחבי המדינה, צריך רפורמה מוחלטת בצורת הכתיבה של השפה העברית?

[User Picture]
From:novartza
Date:June 22nd, 2004 11:09 am (UTC)

המממ

(Link)

כמי שמתפרנס מניקוד של ספרי פרשנות למקרא, אני מוחה בתוקף.
הניקוד הוא חלק בלתי-נפרד מהשפה הכתובה, ואיבוד הכללים המסורתיים לניקוד יפגע ביכולת להביע הבחנה בין לְהָנִיחַ ללְהַנִּיחַ, וכו'.
[User Picture]
From:iod
Date:June 22nd, 2004 06:15 pm (UTC)

Re: המממ

(Link)


אוקיי, אני נכנע: מה ההבדל?

בכל מקרה, אתה לא צריך למחות כנגדי, כי אני אמרתי שאין שום סיבה לעשות רפורמה בניקוד רק בגלל שפעם בכמה זמן מישהו מנקד מילה לא נכון. אתה צריך למחות כנגד המישורי הזה.
כל המטרה של התגובה שלי הייתה להבהיר שהטיעונים שהועלו ע"י איון פשוט לא רלוונטיים לרפורמה המדוברת.

[User Picture]
From:novartza
Date:June 22nd, 2004 09:36 pm (UTC)

Re: המממ

(Link)
אחד מהם הוא מלשון לשים דבר במקום מסויים, והשני הוא גם מלשון לעזוב וגם מלשון לעשות הנחה במחיר וכאלה.
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com