?

Log in

No account? Create an account
More Amletzim - Impressions and Expressions of Ijon
July 11th, 2004
03:24 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
More Amletzim
טוב. דן-יה האגדית הביאה את תשובת האקדמיה, ועל כך תבוא על הברכה, והבנתי איך נוצרה המלה. אך סקרנותי טרם שככה: כיצד נתקבלה המלה "עמלץ" לשימוש כללי? מי קרא את כתבי הגרמני התמוה והחליט להשתמש ב"עמלץ"? באילו מילונים הופיעה המלה? מאין לקחו כתבי מגזיני הרכב את המלה והניחו שקוראיהם יכירוה? בקיצור, מיהם הגורמים שאחראים להפצת המלה?

בין הפותרים נכונה יוגרל עמלץ לבן, או תמונות של ססילי.

Current Mood: happy
Current Music: Third World Love - Musicians Without Boundaries

(11 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:mux2000
Date:July 11th, 2004 01:01 pm (UTC)
(Link)
I found that word through National Geographic shows. Whenever the term 'Great White' was used it was always translated to 'Amlatz Lavan'.
[User Picture]
From:fishberg
Date:July 12th, 2004 04:03 am (UTC)

Me too

(Link)
National Geographic.
Assaf you should watch more television :-)
[User Picture]
From:wildernesscat
Date:July 11th, 2004 04:10 pm (UTC)

(Link)
?נו, את הטלפון של האקדמיה כבר גילו לך, הלא כן
[User Picture]
From:antinous
Date:July 11th, 2004 05:01 pm (UTC)

עמלצים ושרצים אחרים

(Link)
פתחתי את אבן-שושן שלי ומצאתי את המלה ואת הפסוק מתהילים - אולי יש לי מהדורה מעודכנת יותר מאשר לך? גם במלון ספיר אפשר למצוא את המלה - אולם ללא ההסבר האטימולוגי. בשני המלונים מנוקדת המלה בפתח. הסבר אפשרי לכניסת המלה לשימוש כללי הוא התקבלותה על חוקרי הימים והאיכטיולוגים בראש ובראשונה. כידוע לך - הללו משתתפים בדיוני ועדת האקדמיה שקובעת את שמות החיות, וגם עורכים מלוני מונחים משלהם. משם עברה המלה לחובבי הטבע ומשם לחובבי האופנועים.

כדאי להוסיף שקיימת טענה בדבר קיומו של המשקל עקטל המיוחד לשרצים: עטלף, ערפד, ערדע (צפרדע בארמית), עכביש, עכשוב, עכבר, עכנאי וכו'. רבים מטילים ספק בטענה הזאת. המלה עמלץ מתאימה מבחינה צורנית לרשימה שלעיל, ואולי זאת אחת מן הסיבות שהיא נשמעת טבעית בעברית. כדאי לך לעיין באטימולוגיה של המלה עכברוש, אם כבר מדברים על שרצים
[User Picture]
From:passacaglio
Date:July 11th, 2004 07:09 pm (UTC)

(Link)

האם בני ישראל לא הצטוו למחוק את זכרו של עמלץ?

[User Picture]
From:antinous
Date:July 11th, 2004 07:20 pm (UTC)
(Link)
זאת לא מצווה, אלא רק עמלצה
[User Picture]
From:passacaglio
Date:July 11th, 2004 08:48 pm (UTC)
(Link)

את זה לא יבין האיש הפשוט והעמלץ.

From:vincent_shadow
Date:July 12th, 2004 12:36 am (UTC)

מודה באשמה

(Link)

פתחנו תיבת פנדורה עמלצית! תשבץ ארור!

חשבתי ליטול את האחריות לנזק ולהעמיסה על חיווטי (ראה תשובתי ל-scoutf) אך בזאת תמו כישורי.
ולכן אציע איחולים לבביים וברכת שינה ערבה!

From:(Anonymous)
Date:July 17th, 2004 12:17 pm (UTC)

קצת באיחור

(Link)
מדובר בטעות העתקה של "סופר מקראי" מעמלצי-ים הפך לעמ(ם) לציים.
טענה זו אוששה כשנתגלו כתבי אוגרית- שם במילה עמלץ מופיעה פעמים מספר בהקשר של מפלצת ימית כמו גם נחש בריח, נחש עקלתון, לויתן, רהב ותנין= כל אלה גיבוריה של תהום רבה במלחמתה בבעל (הדד, כמוש).

יוליה
From:(Anonymous)
Date:March 2nd, 2006 08:20 am (UTC)

מקור המילה עמלץ

(Link)

הגעתי לכאן מתוך אותה סקרנות מאין המילה עמלץ לראשונה נתקלתי בה בחיל הים
From:(Anonymous)
Date:October 25th, 2008 08:06 pm (UTC)

עמלץ קרחה לבנה

(Link)
התהיה שלי הביאה אותי לזאת שלך מהיכן שלפו את המילים האילוירדתי למאגר התנך ולא נמצא זכר למילים משונות אילו תמהתי
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com