?

Log in

No account? Create an account
An Anecdote from Huizinga - Impressions and Expressions of Ijon
August 1st, 2004
07:20 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
An Anecdote from Huizinga
יוהאן הויזינחה, שחיבר את הספר הידוע "האדם המשחק" (Homo Ludens), כתב גם חיבור הסטורי על ימי-הביניים, שנקרא בעברית "בסתיו ימי-הביניים". תרגם את זה (יפה) אהרן אמיר. בפרק 12, הוא דן בזילוּת הדת בימי-הביניים, עקב קידוש-יתר של עניני יומיום ווולגאריזציה של טקסי קודש. הוא מביא דוגמאות רבות, והנה קטע מתיאורו:
על עזות-מצח מדהימה אנו שומעים במעשה על אביו של ההומאניסט הפאריזי רודולף אגריקוֹלא, שקיבל את הידיעה שפילגשו ילדה בן בעצם היום שבו נבחר לכהונת ראש-מנזר. 'היום הייתי פעמיים לאב. ברכה היא מן האלהים!' אמר.
[...]

בימי מועד, אומר ניקוֹלא דה-קלימאנז', מעטים הם ההולכים לתפילת-המיסה, אין הם שוהים עד הסוף, די להם בנגיעה במים הקדושים, בהשתחוויה לפני גבירתנו, או במתן נשיקה לצלמו של אחד הקדושים. אם מחכים הם להגבהתו של לחם-הקודש, הריהם מתגאים על כך, כאילו עשו חסד למשיח. בתפילות שחרית וערבית הכהן וסגנו הם היחידים הנוכחים. בעל-האחוזה שבכפר מעכב את הכהן שלא יפתח בתפילת-המיסה עד שיתעוררו הוא ורעייתו ויתלבשו. החגים המקודשים ביותר, לרבות ליל חג-המולד, אומר ז'רזוֹן, עוברים בניאופים, במשחקי-קלפים, בגידופים ובחילול-השם. [...] תפילות-לילה, אומר קלימאנז', אף הן מלוּות שירים וריקודים של זימה, אפילו בכנסיה; כהנים נותנים את הדוגמה בשחקם בקוביות בעודם ניצבים על משמרתם.

[.. על התהלוכה בעיר גֶּנט, עם ארון ובו שרידי קדוש מקומי ..]
לשעבר, הוא אומר, היו הנכבדים נוהגים לשאת את הגוויה הקדושה 'בכובד-ראש ובהערצה גדולים ועמוקים'; כיום יש רק 'אספסוף של פוחזים, ונערים מקולקלים'; הם נושאים אותו תוך זמר וצווחה, 'עם מאה אלף דברי לעג, וכולם שיכורים'. 'הם חמושים, ובכל אשר יעברו ירבּו עבירות, כאילו הותרה הרצועה ופותחו אזיקיהם; ביום ההוא נראה כאילו הכל הפקר הוא להם באמתלה של הגוויה שהם נושאים'.

Current Mood: diligent
Current Music: Wagner -- The Valkyrie [Goodall]

(12 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:or_dromi
Date:August 1st, 2004 05:30 pm (UTC)

ועל זה ניתן להוסיף

(Link)


א) גלולות להקלת הצום
ב) סוכה וסכך לנצח
ג) מצות דיאט בטעם שוקולד
ד) תאנים מיובשות מיובאות מטורקיה בט"ו בשבת
ה) הרצאות של שמאלנים בתיקון-ליל-שבועות בצוותא
ו) סקס לפני חתונה
ז) אכילת חזיר!

(Reply to this)

[User Picture]
From:orbar
Date:August 3rd, 2004 12:56 pm (UTC)

Re: ועל זה ניתן להוסיף

(Link)
יש הבדל קל בין סעיפים א-ג לסעיפים ד-ז
[User Picture]
From:anat144
Date:August 1st, 2004 05:35 pm (UTC)
(Link)
תודה רבה, אכן היה מעניין לעיין. ב-12 באוגוסט יש לי מבחן בימי הביניים המרכזים אצל פרופ' טוך
קוראת את לה- גוף....
על מה תמליץ עוד?
[User Picture]
From:ijon
Date:August 1st, 2004 07:22 pm (UTC)
(Link)
ימי הביניים הם עולם ומלואו. מה הנושא?
[User Picture]
From:anat144
Date:August 2nd, 2004 05:16 am (UTC)
(Link)
קורס מבוא לימי ביניים, הכל בעצם -=
דת
פוליטיקה, תרבות
[User Picture]
From:goliard
Date:August 2nd, 2004 09:46 am (UTC)
(Link)
Have you read Montaillou, by Emmanuel Le Roy Ladurie?
[User Picture]
From:anat144
Date:August 2nd, 2004 09:52 am (UTC)
(Link)
no, thanks...
I have Baudolino, as "spiritual preparation"
[User Picture]
From:ygurvitz
Date:August 3rd, 2004 05:38 pm (UTC)

Baudolino is excellent

(Link)
But it will tell you very little of actual history; it deals with legends. Montaillou is far better: deals with everyday life, and many of the conversations in it begin with two people delousing one another. Good stuff, if very localized.
[User Picture]
From:anat144
Date:August 5th, 2004 07:17 am (UTC)

Re: Baudolino is excellent

(Link)
thanks:))
[User Picture]
From:passacaglio
Date:August 2nd, 2004 04:28 am (UTC)

איך הוגים הויזינחה?

(Link)

מנקודת מבט של אדם מאמין היה אפשר למצוא כאן זילות, אבל כאגנוסטיקן, אני מתקשה למצוא כאן בעיה מלבד ההתבהמות (שכן אין דבר קדוש אינהרנטית מחיי היומיום).

[User Picture]
From:ijon
Date:August 2nd, 2004 04:50 am (UTC)

Re: איך הוגים הויזינחה?

(Link)
יש כאן זילות, משום שדברים מקודשים בהקשר של החברה ההיא מבוזים ומושחתים. למה חשבת שאני אומר שיש כאן זילות במונחים של החברה שלנו?

הוּיזִינְחָה.
[User Picture]
From:passacaglio
Date:December 11th, 2016 05:06 pm (UTC)

Re: איך הוגים הויזינחה?

(Link)
למעשה הוגים ״האוזינחה״, כאשר ״האו״ זה עם א׳ שוואית (קשה לתעתק לעברית את הדיפטונג הנ״ל).
לא ברור לי למה לא ״נג״ מאונפף כמו בחרונינגה, אבל ככה זה. כנראה הלחם של מילים.

יש סיכוי שממש תקבל הודעה על התגובה הזו מהעבר?
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com