?

Log in

No account? Create an account
Impressions and Expressions of Ijon
September 27th, 2004
10:28 pm

[Link]

Previous Entry Share Flag Next Entry
The Daily TAU Silliness


ללא מלים

Current Mood: relieved
Current Music: Wagner -- Fantasia fis-moll [Stephan Moeller]

(10 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:ygurvitz
Date:September 28th, 2004 08:48 am (UTC)

שו?

(Link)


להוציא המשפט הלא אלגנטי "את הפניות יש להפנות", לא הבנתי מה הבעיה.

[User Picture]
From:steelight
Date:September 28th, 2004 08:59 am (UTC)

Re: שו?

(Link)
אני מצאתי גם את "כל אדם מעוניין להגיש" המשווע לה' או ש' או משהו, אבל פרט לזה אני מצטרף, שו?
[User Picture]
From:ygurvitz
Date:September 28th, 2004 09:12 am (UTC)

זו דווקא לא טעות

(Link)


"כל אדם מעוניין" הוא חלק מרשימה, שמתחילה ב"הוועדה מזמינה".

[User Picture]
From:ijon
Date:September 28th, 2004 06:03 pm (UTC)

Re: שו?

(Link)
see below.
[User Picture]
From:passacaglio
Date:September 28th, 2004 04:58 pm (UTC)

Re: שו?

(Link)

גם אני לא הבנתי מה הפואנטה.

[User Picture]
From:ijon
Date:September 28th, 2004 06:03 pm (UTC)

Re: שו?

(Link)
see below.
[User Picture]
From:ijon
Date:September 28th, 2004 06:04 pm (UTC)

Re: שו?

(Link)
see below.
[User Picture]
From:lilacsinmarch
Date:September 28th, 2004 04:38 pm (UTC)

הווווווועדה רשאית להזמין חלק מהפונים להופיע בפניה

(Link)

האם הפונים רשאים להחליט על הרפרטואר בעצמם או שמא הוועדה היא זאת שתקבע עם איזה חומר הם אמורים להופיע בפניה?

[User Picture]
From:ijon
Date:September 28th, 2004 06:03 pm (UTC)

הסבר

(Link)
נוסח ההודעה שעשע אותי ביותר. בדיחה לא צריך להסביר. אסביר לכם מה הצחיק אותי, רק כדי לספק את הסקרנות, אך יש להניח שלא תשועשעו.

1. עצם שיגור הודעה כזו לכל הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב מחד, והיעדר אינפורמציה על מהות הענין מאידך (מהם "ההיבטים המשפטיים והאדמיניסטרטיביים"? מהם הליכי המשמעת הקיימים כיום? מדוע החליט הרקטור לבחון את הליכי המשמעת? היכן הקישוריות להחלטת הרקטור, לנהלים הקיימים, וכו'?

2. הסגנון הנפוח, העשיר בתמורות: גם "לפי שיקול דעתה", גם "על פי הצורך", וגם "חלק מהפונים". "לשיפור" או "לייעול". "ניירות עמדה" או "התייחסויות".

3. ההנחיה העילגת-מעט בדבר הפניות, שבה הבחנתם.

נדמה לי שאף סטודנט לא יכול להפיק מן ההודעה הזו ערך. אין לו אפילו אפשרות להחליט בעזרתה אם הנושא מענין אותו או לא (ר' סעיף 1).
From:nimster_lj
Date:September 30th, 2004 10:08 am (UTC)

Re: הסבר

(Link)
היי,

סתם, אם זה באמת מעניין אותך, תקנון המשמעת נמצא בידיעון של כל פקולטה (במקרה חיפשתי משהו ונתקלתי בזה).

נמרוד
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com