?

Log in

No account? Create an account
TAU strips - Impressions and Expressions of Ijon
December 1st, 2004
06:09 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
TAU strips

(17 comments | Leave a comment)

Comments
 
From:vincent_shadow
Date:December 3rd, 2004 06:25 pm (UTC)

Re: זוועה

(Link)
למה שנאה? אל תצמיד לי מילים. מה שמציק לי הוא שאמנם ההפרטה היא מדיניות של הממשלה, אבל האנשים האלה, שמחזיקים בידיים שלהם חלקים ניכרים של החברות הגדולות בארץ, עושים שימוש לקוי במדיניות זו בשל היעדר מגבלות, ללא נקיפות מצפון וללא איכפתיות כלפי אזרחי המדינה. אתה רוצה לזרוק את האחריות על כתפי הממשלה - אתה מוזמן. אבל בעיני גם על אזרחי המדינה רובצת האחריות לתרום לה ולפעול לטובתה, ולא רק לטובת האינטרסים האינדיווידואליים שלהם. וכרגע, אנשי הכוח, משמע העשירים במדינתו (כמו בכל חברה קפיטליסטית נאורה) גורמים עוול, משום שהם יודעים שהם יכולים. כמה שהממשלה תפריט יותר, תהיה להם יותר שליטה, והם יוכלו לכוון את הדברים מחינוך ועד למחיר כיכר לחם כך שישרתו אותם ולעזאזל עם כל השאר.ומה ההבדל בינם לבין פוליטיקאים? הם הרי אלה שקובעים את המדיניות בהרבה נושאים גם אם בעקיפין. אני לא רוצה שאנשים כאלה יקבעו את תכני הלימוד, שיקבעו ערכים כמו "הפרטה זה טוב", שימנעו חשיבה ביקורתית. לא רוצה שינחילו ערכי קפיטליזם כערכים עליונים. גם עכשיו המצב מחורבן למדי מהבחינה הזו, עדיף לפחות שלא יחריף.
ואני לא רוצה להיכנס לדיונים על לאן הכסף הולך ואם זה בסדר או לא, התייחסתי למערכת ההשכלה הגבוהה בלבד. אני לא רואה שום צורך לזרוק פנימה באופן מיידי את כל התלונות על חלוקת הכספים הלקויה. כל דבר לגופו.
ונכון שההפסד הוא של החברה האזרחית, אבל גורמים לכך שהחברה האזרחית תגרום נזק לעצמה באופן מכוון. מצמצמים את הידע הנדרש להעברת ביקורת, מונעים את ההבנה של המערכות האלה שקובעות איך ייראו החיים שלנו.
זו לא שנאה. זו ביקורת. ותסכול.
[User Picture]
From:passacaglio
Date:December 4th, 2004 08:54 am (UTC)

Re: זוועה

(Link)

לא הצלחתי כ"כ להבין נגד מי מופנית הביקורת שלך ולמה. את חוששת שבעלי השררה (קרי, העשירים שיקבלו את האוניברסיטאות לידיהם במסגרת של הפרטה, כן?) עשויים להתערב בתכני הלימוד, לפי שיטתך, ע"י "שימנעו חשיבה ביקורתית" או "שינחילו ערכי קפיטליזם כערכים עליונים", הלא כך?

מלבד העובדה שאני מתקשה להבין איך קישרת בין קפיטליזם והון למניעת חשיבה ביקורתית (אם כבר, הגישה הקפיטליסטית - ואני ארחיב את ההגדרה לליברטריאניות מערבית, על כל חסרונותיה הידועים - היא המעודדת ביותר של האינדובידואליזם והתחרות החופשית, שחשיבה ביקורתית היא אבן יסוד שלהם), אני לא מבין למה את חושבת שממשלת ישראל תעשה עבודה טובה יותר, בהתחשב בעובדה שהיא הוכיחה ומוכיחה את ההיפך שוב ושוב; אני חוזר לדוגמה של מערכת החינוך הישראלית - שבה אסור ללמד היסטוריה שאינה ציונית-תכליתית, שבה מצוינות ותחרות זה מילה גסה וגרמה לרבים מדי מאיתנו לחשוב שהישגים בכל תחום כלשהו הינם חטא (הישגים זה לא מושג של מדעי הטבע וההנדסה בלבד).

לפיכך, בין החינוך הממלכתי לחינוך מופרט, בארץ ישראל, אני אעדיף את זה המופרט. בין הקפיטליזם של נפילי המשק והציונות במצבה הנוכחי של מדינת ישראל, אין לי ספקות במי לבחור.

Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com