?

Log in

No account? Create an account
TAU strips - Impressions and Expressions of Ijon
December 1st, 2004
06:09 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
TAU strips

(17 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:passacaglio
Date:December 4th, 2004 08:54 am (UTC)

Re: זוועה

(Link)

לא הצלחתי כ"כ להבין נגד מי מופנית הביקורת שלך ולמה. את חוששת שבעלי השררה (קרי, העשירים שיקבלו את האוניברסיטאות לידיהם במסגרת של הפרטה, כן?) עשויים להתערב בתכני הלימוד, לפי שיטתך, ע"י "שימנעו חשיבה ביקורתית" או "שינחילו ערכי קפיטליזם כערכים עליונים", הלא כך?

מלבד העובדה שאני מתקשה להבין איך קישרת בין קפיטליזם והון למניעת חשיבה ביקורתית (אם כבר, הגישה הקפיטליסטית - ואני ארחיב את ההגדרה לליברטריאניות מערבית, על כל חסרונותיה הידועים - היא המעודדת ביותר של האינדובידואליזם והתחרות החופשית, שחשיבה ביקורתית היא אבן יסוד שלהם), אני לא מבין למה את חושבת שממשלת ישראל תעשה עבודה טובה יותר, בהתחשב בעובדה שהיא הוכיחה ומוכיחה את ההיפך שוב ושוב; אני חוזר לדוגמה של מערכת החינוך הישראלית - שבה אסור ללמד היסטוריה שאינה ציונית-תכליתית, שבה מצוינות ותחרות זה מילה גסה וגרמה לרבים מדי מאיתנו לחשוב שהישגים בכל תחום כלשהו הינם חטא (הישגים זה לא מושג של מדעי הטבע וההנדסה בלבד).

לפיכך, בין החינוך הממלכתי לחינוך מופרט, בארץ ישראל, אני אעדיף את זה המופרט. בין הקפיטליזם של נפילי המשק והציונות במצבה הנוכחי של מדינת ישראל, אין לי ספקות במי לבחור.

Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com