?

Log in

No account? Create an account
Israel Rosen on Refusing - Impressions and Expressions of Ijon
December 28th, 2004
09:53 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Israel Rosen on Refusing
בטור של ישראל רוזן מצאתי פסקה שחשוב לצטט:
פינוי יישובי חבל עזה בכוח הזרוע אינה פעולה צבאית. כאשר צה"ל עוסק בהצלת נגרפי שטפונות או בחילוץ מדורדרי ואדיות - זו פעולה משטרתית-אזרחית מובהקת. באותה מידה אילו קבוצת חיילים דתית הייתה מסרבת לעסוק בחילוץ מבנה שקרס בשבת מתוך ודאות שאין את מי להציל והלכת פיקוח נפש לא חלה, סבורני כי לא היו מתנפלים עליהם כסרבני פקודה המפוררים את הצבא. שימוש במשאבים צבאיים מטעמי זמינות ויעילות אינה הופכת משימה מדינית לצבאית, גם אם היא מתבצעת לנוכח עיניו העולזות של האויב.
וגם הסיפא של מאמרו מכיל דבר טעם.

Current Mood: quiet
Current Music: Beethoven -- Appassionata op. 57 [Barneboim]

(3 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:khatul
Date:December 28th, 2004 09:41 pm (UTC)
(Link)

כן, אני מתאר לעצמי "מדורדר-ואדיות" או "נגרף שטפונות" שצועק בקול רם: אני לא נגרף ולא מדורדר, אני סתם גר פה! ואילו המחלץ הכל-יודע (הרי הוא שליח הממשלה, לכן ודאי יודע הכל) ממשיך לגרור אותו בשערותיו ואומר לו: "לא, אתה נגרף, אנחנו נציל אותך, נציל אותך..."

"סניטר, אולי בכל זאת תביא אותי לטיפול נמרץ?"
"לא, אדוני, הרופא אמר בפירוש: לחדר המתים"
"אבל אני עוד לא מת!"
"זה בסדר, אנחנו עוד לא הגענו"

© עממי

[User Picture]
From:wildernesscat
Date:December 29th, 2004 06:04 am (UTC)
(Link)
הפינוי הוא דבר מחריד עבור האנשים הנתלשים מביתם, אבל אני מאמין שבטווח הארוך מעז יצא מתוק. יש לי תחושה, שהגלולה המרה הזאת תביא לנו קצת יותר בריאות.
[User Picture]
From:or_dromi
Date:December 29th, 2004 05:29 pm (UTC)

הבהרה

(Link)


חשוב להדגיש כי פינוי אזרחים תושבי עזה בהתאם להחלטת ממשלה אינו בשום אופן גירוש או עקירה וכי האזרחים הממשיכים להתגורר בשטח שהוחלט ע"י הממשלה לפנותו הם מפירי חוק. חד משמעית. כפי שאי תשלום מס הכנסה הוא עבירה על החוק גם אם זה נראה שמדינה "עושקת" את האזרח בכך שהיא "מחרימה בכח" יותר מחצית מהכנסתו, שהרוויח ביושר מיגיע כפיו!!!
תושבי יש"ע ותומכיהם הסרבנים מגלים צביעות בכך שהם מסרבים לבצע ההחלטת ממשלה להתפנות בעוד שלמעשה, הם חבים ב100% את נוכחותם מעבר לקו הירוק לממשלות ישראל לדורותיהן- הם קיבלו יותר תקציבים ויותר הגנה (אישית לוחצת)מאשר כל תושב בתחומי הקו הירוק, כל זאת תוך קבלת הנחות וויתורים מפליגים בתשלום מסים למיניהם.


Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com