?

Log in

No account? Create an account
Agnus Dei and Kabbalistic "proof" that Moses was God - Impressions and Expressions of Ijon
June 13th, 2005
07:16 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Agnus Dei and Kabbalistic "proof" that Moses was God
Sorry, I can't make this an English one.

במוסף החג של "ידיעות אחרונות", מצאתי רשימה על דמותו של משה מן המקרא, מאת "חביבה פדיה / משוררת ופרופסור למיסטיקה יהודית". הרשימה נפתחת במשפט "התודעה הקבלית זיהתה לעתים את דמותו של משה עם דמותו של המשיח." בהמשך, מופיעה הפסקה המאלפת הבאה:
משה היה לאישיות המבטאת את המצב העובּרי, שהוא החביון הנצחי, או לחילופין הושווה לעוּבּר אשר עיבורו חוצה את כל תולדות העם היהודי. בכל דור ודור מתגלגל ה'ניצוץ' של משה ומתגלם בצדיק אחד ויחיד בדורו; התנוצצות המשיח של הדור, הנושא את חולי הדור ומכפר עליו, ממש כפי שמשה נשא בעוון העם. בהיותו חשוף למגע הקדושה האלוהית ומחויב לנתינה הארצית -- משה הוא גם 'שמה' מלשון 'שממה', כמו שהתנבא ישעיהו על עבד השם, שהוא מושחת ונבזה. וכמו המשיח, הוא נמצא 'שם' ולא פה. וכמו עבד השם הנאנק באילמותו תחת האלימות הרודה בכל -- משה היה כבד-פה. הוא לא חש לדבר. הדיבור העיק עליו. והוא הרי היה שמור בינקותו בתיבה, ו'תיבה' בעברית היא גם מלה. הוא משול היה לרוח ולא לצורה.
ואני שואל: צדיק ש"נושא את חולי הדור ומכפר עליו"? הלו, יהודים פה? האם זו באמת השפעה נוצרית גרידא, או שיש לרעיון העיוועים הזה מקור גם בכתבים טרום-נוצריים?

ואשר ללהטוטי הקבלה בשמו של משה ובמדרשי שם מגוחכים, הריני להצטרף לרוח החג הנוצרית כלשהו שאחזה בפדיה ובמקובלים שלה, ואף לסכן עצמי במכת ברק, ולטעון שמשה הוא לא אחר מאשר אלהים בכבודו ובעצמו, ה' צבאות וכו'. לא מאמינים? הרי הדברים ברורים וגלויים, וכל תינוק יכול לראות שאפילו לא התאמצו להסתיר את היות משה בן-אלהים ואלהים-בעצמו, בדומה לישוע הגלילי, שהרי משה הוא היפוך פשוט של "השם".

ורק מציק לי עוד דבר. פרופ' פדיה זו -- האם היא חוקרת קבלה או מקובלת? האם היא חוקרת את משנתה המיסטית של קבוצה מסוימת, או משתתפת בכת? היא מביאה דברים בשם "הקבלה", אך מדבריה, שאינם מסויגים בשום צורה (ר' לעיל, ובמיוחד השימוש החופשי בקביעות שמניות ללא סייגים, כגון "משה הוא גם 'שמה'"), נראה שהיא תופסת אותם כדברי טעם, בעלי ערך אובייקטיבי כלשהו. ונניח לכך שמלומדת כמותה לא מוצאת פגם באנכרוניזם שבטענה לגבי המלה "תיבה", אשר קיבלה משמעות של "מלה" רק בתלמוד, ולא במקרא. אתמהה.

(5 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:ravell
Date:June 13th, 2005 05:43 pm (UTC)

יפה אמרת

(Link)
שזה "אמרת יפה" בשיכול אותיות (ובסיכול מלעילים).

רק אני לא קיבלתי את המוסף הארור הזה?
[User Picture]
From:dorable
Date:June 13th, 2005 05:47 pm (UTC)
(Link)
האם היא חוקרת קבלה או מקובלת?

זה נשמע כאילו היא חובשת את הכובע של המשוררת היום.
[User Picture]
From:batilda
Date:June 14th, 2005 03:28 pm (UTC)
(Link)
טוב, זה "מעריב". אני מניחה (או לפחות מקווה) שלא היו מפרסמים את זה ב"הארץ". אני מקווה מאוד.
[User Picture]
From:or_dromi
Date:June 15th, 2005 01:10 pm (UTC)

מנקודת המבט המרקסיסית-קבליסיטית

(Link)


משה הוא (היא) אשה שמנה
שלעיתים מאייתים את שמה לשם הנוחות: מאשה
והיא עובדת כקופאית בסניף קו-אופ במזרח ראשון לציון


From:(Anonymous)
Date:June 28th, 2005 02:13 am (UTC)

האשה מהתיבה

(Link)
תגליתי האחרונה בעניין המלומדת: ספר שיריה שנמכר באתר מיתוס (שם המחבר: אביבה פדיה. בי נשבעתי) נקרא "מתיבה סתומה", ללמדך שהקשר שלה למלה עמוק בהרבה משחשבת. את עניין מדרש השם אשאיר פתוח בשלב זה. רק רציתי לשתף אותך
ענבל
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com