?

Log in

No account? Create an account
Real Advertising, a-la Brenner - Impressions and Expressions of Ijon
July 12th, 2005
12:01 am

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Real Advertising, a-la Brenner
עלעלתי בחוברת הראשונה של "המעורר" של ברנר (ינואר 1906), ובסוף החוברת נתקלתי בפרסומת הנהדרת הבאה:
פרק שירה. הבחור הזעטצער מה הוא אומר? הבחור הזעטצער אומר:
הידעתם מפני מה יוצא הכל, הכל: ספרים, עתונים, מודעות, כרטיסי-בקור, וכיוצא בזה, וכיוצא בזה
מבית דפוסו של
י. נרודיצקי, 48 מייל ענד רויד, איסט
ביופי כזה ובהדור כזה ובמקח השוה?!

שלושה טעמים בדבר: א) מפני שיש להמדפיס הזה השלמה רבה בהדפסה. ב) מפני שרבים בעלי-עסקו ורבות הכנסותיו ויש לו היכולת לעשות מלאכה יקרה ולא ביוקר. ג) מפני שהוא משלם שכר טוב לי, להבחור הזעטצער, בהאי עלמא, ויש לי החפץ להשתדל בגללו ולעשות הכל על צד היותר טוב. ולפיכך, מי שישא ויתן עם בית הדפוס של י' נרודיצקי, לא יתחרט.

אתם מבינים? פעם ממש הסבירו מדוע כדאי לבחור במוצר, בלי תמונות של בחורות ובלי צוות קריאייטיב.

Current Mood: amused
Current Music: Paolo Conte -- Via con me

(6 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:atzbacher
Date:July 11th, 2005 09:14 pm (UTC)
(Link)
הייתי רוצה לחדד את האבחנה שלך: פעם היו מסבירים מדוע כדאי לפעול, ולא מדוע כדאי לבחור במוצר, משום שהספרים הללו, המוצעים למכירה, אינם מוצר, לפחות לא לפי מושג המוצר שאנו מכירים. הם ברי-רכישה, זה נכון, אבל הם אינם משווקים כמוצרים או כעותקים, אלא נשמרת מידה של אותנטיות.
[User Picture]
From:dorable
Date:July 11th, 2005 10:10 pm (UTC)
(Link)
זו אכן פרסומת מקסימה ומשעשעת, אבל "הסבירו"? הבחור הזעטצער לא עושה שום דבר שלא עושים היום, ברדיו למשל ("עסק איקס הכי גדול בארץ ולכן יכול להרשות לעצמו להוריד מחירים בשבילך" - כמה פעמים שמעת את זה?). ובכלל, מטרתה של פרסומת היא למשוך תשומת לב מהמתחרים. אם למתחרים יש צוות קריאייטיב, זה מה שצריך. אם למתחרים יש בחור נחמד שמסביר למה אצלם בבית הדפוס זול, אתה תסביר למה אצלך בבית הדפוס יותר זול.
(Deleted comment)
[User Picture]
From:wildernesscat
Date:July 12th, 2005 06:46 am (UTC)

(Link)
?הבחור הזעטצער? שו האדא
[User Picture]
From:wildernesscat
Date:July 17th, 2005 01:19 pm (UTC)
(Link)
סבא שלי אומר: סדר הדפוס
[User Picture]
From:jspoons
Date:July 12th, 2005 12:13 pm (UTC)
(Link)

העם דורש הקראה! יתכבד בעל הזו'רנאל הנכבד והמכובד ויבוא אצל ידידו הטוב ג. ס. הנכבד והמכובד עד מאד, וידקלם דבר החכמה אשר למעלה בקולו העמוק והערב אל תוך המיקרופון המשובח והמכובד עד מאד גם כן, ויפורסם ויופץ הדבר באינטרנעט למען ישכיל העם הסורר ותבוא הגאולה במהרה בימינו, אמן!
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com