February 19th, 2004

רק מלה בעברית

יש דברים שעובדים רק בעברית. יש חיבורים שאי-אפשר לתרגם בשום אופן. יזהר אשדות שר עכשיו:
על במותיך חלל
מבית אלפא עד נהלל
  • Current Music
    Izhar Ashdot -- Israeliana