August 2nd, 2004

Yo'av Karny

כדאי לקרוא את יואב קרני תמיד, וגם השבוע. הפעם האיר לי באופן מרתק את נוּט גינגריץ', שחשבתי במשך שנים לרפובליקני משעמם וחסר מעוף.

לא גדלים כתבים כאלו יותר, וחבל.
  • Current Music
    Richard Wagner -- Siegfried [Goodall]