December 1st, 2004

TAU strips

המצב באוניברסיטת תל-אביב ממשיך להיות מחפיר. סוגרים את החוג למוסיקולוגיה (אולי, כנראה, מכחישים, נראה), ונראה שגם החוג לקולנוע בדרך.

לפקולטה למדעי הרוח -- לב האוניברסיטה, לדעתי -- ניתנה הוראה מגבוה להפחית את הסגל הבכיר מ-280 ל-180 תוך שנתיים. הסגל כבר ירד ל-230. יחידות המידה הרלבנטיות הן תקנים, והמדיניות היא פשוט לא להחליף את מי שפורש, ואת מי שמפוטר. אין חשיבות לטיב החור שנפער במארג החוג והפקולטה מבחינת כיסוי תחומי מחקר ונסיון עם עזיבתו של פרופ' פלוני או ד"ר אלמוני, העיקר התקנים. לא צריך להיות מרקסיסט כדי להתרעם על ההתייחסות האינסטרומנטלית הזו לאקדמאים.

הנזק יהא בלתי-הפיך בשנים הקרובות. יידרשו עשורים לחוגים מסוימים לחזור לרמתם משנות התשעים, אם יותן להם בכלל.

מחפיר ומעציב.
  • Current Music
    Synedrion -- Antiphon