December 28th, 2004

Ron Meiberg Feels Forlorn

רון מיברג כותב על הצרבת שעושה לו התרבות בימינו.
אולי זה משונה, אבל למרות שאני צעיר ממיברג בדור, ולא גדלתי על גרסיה, אני מרגיש שאני מבין ללבו, ומזדהה עם התוגה שלו.

מענין איך יישמע המונולוג שלי בגיל חמישים.
  • Current Music
    Mozart -- Piano Concerto #14 [Brendel]

Israel Rosen on Refusing

בטור של ישראל רוזן מצאתי פסקה שחשוב לצטט:
פינוי יישובי חבל עזה בכוח הזרוע אינה פעולה צבאית. כאשר צה"ל עוסק בהצלת נגרפי שטפונות או בחילוץ מדורדרי ואדיות - זו פעולה משטרתית-אזרחית מובהקת. באותה מידה אילו קבוצת חיילים דתית הייתה מסרבת לעסוק בחילוץ מבנה שקרס בשבת מתוך ודאות שאין את מי להציל והלכת פיקוח נפש לא חלה, סבורני כי לא היו מתנפלים עליהם כסרבני פקודה המפוררים את הצבא. שימוש במשאבים צבאיים מטעמי זמינות ויעילות אינה הופכת משימה מדינית לצבאית, גם אם היא מתבצעת לנוכח עיניו העולזות של האויב.
וגם הסיפא של מאמרו מכיל דבר טעם.
  • Current Music
    Beethoven -- Appassionata op. 57 [Barneboim]