January 3rd, 2005

Bialik

לפני יותר מחמש שנים, לקחתי את "שירים" של ביאליק (הוצ' דביר) והתחלתי להקליד. מאז עברו הרבה מים בירדן, הצטרפו אלי עשרות מתנדבים ומתנדבות, ופורסמו למעלה מאלף ומאתיים יצירות בפרויקט בן-יהודה, אבל רק היום, לפני שלוש דקות, עלו השירים שהקלדתי לפני חמש שנים. ביאליק באינטרנט. ערב ביאליק עכשיו קורם עור וגידים. אתם מוזמנים.

אני מרוצה.
  • Current Music
    Bauhaus -- The Passion of Lovers