May 8th, 2005

Adam Baruch Scores

אדם ברוך, חד כרגיל:
סטנלי פישר נכנס לעבודה, ואנשים שפגשו אותו אמרו שהוא מרתק. בינתיים מי שפגשו אותו הם עשירים, או אליטת האוצר ובנק ישראל. אומנם גם לרתק עשירים זה לא תמיד פשוט, אבל הכי קשה לנגיד בנק זה לרתק עניים.