July 12th, 2005

Real Advertising, a-la Brenner

עלעלתי בחוברת הראשונה של "המעורר" של ברנר (ינואר 1906), ובסוף החוברת נתקלתי בפרסומת הנהדרת הבאה:
פרק שירה. הבחור הזעטצער מה הוא אומר? הבחור הזעטצער אומר:
הידעתם מפני מה יוצא הכל, הכל: ספרים, עתונים, מודעות, כרטיסי-בקור, וכיוצא בזה, וכיוצא בזה
מבית דפוסו של
י. נרודיצקי, 48 מייל ענד רויד, איסט
ביופי כזה ובהדור כזה ובמקח השוה?!

שלושה טעמים בדבר: א) מפני שיש להמדפיס הזה השלמה רבה בהדפסה. ב) מפני שרבים בעלי-עסקו ורבות הכנסותיו ויש לו היכולת לעשות מלאכה יקרה ולא ביוקר. ג) מפני שהוא משלם שכר טוב לי, להבחור הזעטצער, בהאי עלמא, ויש לי החפץ להשתדל בגללו ולעשות הכל על צד היותר טוב. ולפיכך, מי שישא ויתן עם בית הדפוס של י' נרודיצקי, לא יתחרט.

אתם מבינים? פעם ממש הסבירו מדוע כדאי לבחור במוצר, בלי תמונות של בחורות ובלי צוות קריאייטיב.
  • Current Music
    Paolo Conte -- Via con me