November 24th, 2005

My Afternoon

אחר-צהריים

הכרזתי על יום ללא עבודה (כלומר אצל המעסיק), התקדמתי יפה בלמידה לקראת בחינת הבקיאות האימתנית (אפלטון היה טוב אלי, והפחית מעט את כמות המשפטים המפותלים של קריטון), וצריך היה לקנות ביצים ושאר ירקות.

סרתי לקניון הסמוך, אל בית ממכר טובין המתהדר בגודלו דווקא ביוונית (אי-אפשר לברוח מן היוונית אצלי; אני מתחיל להזכיר לעצמי את אב המשפחה היוונית בחתונה היוונית שלה). אך הנה התייצב מולי הסטרא אחרא (לא של אליצור, אחד משלי), והפנה את תשומת לבי לקיומה של חנות ספרים באותו קניון, אשר ניצבה, מעשה שטן, בין שער הקניון לבין הכניסה לבית ממכר הטובין.

מה יעשה מוס צעיר ופוחח? וכאילו לא די בזה, בדיוק נזכרתי שהבטחתי לקנות ספר הדרכה ל"מחשבים" בעברית עבור סבי, שבחודש מרץ ימלאו לו שמונים ושמונה, ואשר החליט לכבוש את הפסגות התאומות "חלונות" ו"אופיס" לפני שבועות אחדים. נו, הבטחה צריך לקיים.
Collapse )
  • Current Music
    Chopin -- Nocturne No. 1 op 55 [Paul Cantrell]