August 26th, 2006

עושה להם שכל

יותר ויותר אני נתקל באינגלישיזמים מתועבים גם בכתביהם של מי שאמורים להיות אמונים על השפה העברית. מלים רבות כבר נכתבו על התופעה: העברית הישראלית הולכת והופכת אנגלופונית יותר, אבל גם עברית פחות.

הנה הדוגמה שלפני: במשפט אחד בעמוד הראשון של אחרית הדבר בספרו "המיתולוגיה היפנית" (ספרי תל אביב), כותב יעקב רז כך:
אלברט שווייצר -- אדם של חמלה גדולה, רופא, חוקר מוסיקה, תיאולוג, נגן אורגן ומאמין גדול -- יכול היה... (עמ' 161)
זיהיתם שני אינגלישיזמים? אם לא, גם אוזנכם כבר הופכת ערלה. הנה האינגלישיזמים: Collapse )