November 8th, 2006

Kinnblog Strikes Again!

כבר התרגלתי לעילגות המביכה ולשגיאות התעתיק והתרגום הבלתי-נסבלות באתר הרשמי של הוצאת כנרת זמורה ביתן דביר -- www.kinnblog.com.

אבל שהם טועים בכותרת של ספר שיצא בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר? לא הגזמנו?

פססט, גב' נאור, שם הספר הוא "יצירה קורעת-לב של גאוניות מרעישה".
עדכון: הם תיקנו את הטעות, אבל לטובת ההסטוריה, הנה היא במלוא תפארתה מהבוקר: