May 20th, 2008

Book Burning, Israel 2008

ושוב, כמה שאוהבים לצטט את היינה על שריפת ספרים (וכמובן שהרוב טועים לחשוב שאמר את זה על שריפת הספרים של הרייך, כי מה להם תאריכים ומאות), ככה לא לומדים שום דבר.

מגדיל לעשות "מנהל מכון ויזנטל בישראל", שחושב שחלוקת ספרי ברית חדשה (כלומר, הרחבת אופקים, הגדלת אפשרויות רוחניות, הצעת סחורה אידאולוגית בשיטת השוק החופשי) היא בעיה חמורה יותר מהמעשה הברברי והמטפח-ברבריות (barbarizing) שביצעו מבעירי הגווילים.