June 21st, 2010

"אותן השנים עודן עומדות בגרונותינו"

"הנה, הביני -- כאשר הייתי אני בן גילך היה כל העולם מלחמה -- החדרים היו מלחמה, הלבבות היו מלחמה, הרחוב ודרכי הנדודים... ולא היה מקלט.  אני, או למשל היא, אחותך, בלענו את הנעורים ככלבים רעבים את העצם עם מעט הבשר שעליה.  ועתה הננו אנשים בוגרים ובודדים מאוד, ואותן השנים עודן עומדות בגרונותינו ואי אפשר לנו... אי אפשר, להקיאן.  גם עכשיו אסור לנו לבוא לחדר כזה שלך -- מה יכול אני להגיד לך ביום סתיו כזה המעיק על שכמי כמשא כל החיים?  -- הן לך, בוודאי, תהומות תוגה וגעגועים משלך ואני -- האדם הבוגר העומד לפנייך פה -- אני יכול רק לומר: -- מה שמחוץ לאדם, מה שמעבר לגופו ולנשמתו -- זר לו, רחוק ממנו תמיד.  והוא אחד, אחד, אחד..."

לאה גולדברג, "הנערה ואורחה", 1933