?

Log in

No account? Create an account
Book Burning, Israel 2008 - Impressions and Expressions of Ijon
May 20th, 2008
12:46 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Book Burning, Israel 2008
ושוב, כמה שאוהבים לצטט את היינה על שריפת ספרים (וכמובן שהרוב טועים לחשוב שאמר את זה על שריפת הספרים של הרייך, כי מה להם תאריכים ומאות), ככה לא לומדים שום דבר.

מגדיל לעשות "מנהל מכון ויזנטל בישראל", שחושב שחלוקת ספרי ברית חדשה (כלומר, הרחבת אופקים, הגדלת אפשרויות רוחניות, הצעת סחורה אידאולוגית בשיטת השוק החופשי) היא בעיה חמורה יותר מהמעשה הברברי והמטפח-ברבריות (barbarizing) שביצעו מבעירי הגווילים.

(6 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:lukkke
Date:May 20th, 2008 04:31 pm (UTC)

אוי, זו ידיעה שאני ערכתי

(Link)


במקור דבריו של מנהל מכון ויזנטל בישראל נועדו לשמש כטור נפרד, אבל אחרי שקראתי אותם (והזדעזעתי) העדפתי לשבץ אותם לידיעה המרכזית, ולהדגיש את הבורות הנשקפת מהם. בכלל, הידיעה הזאת הגיעה אלינו כי בש"ס התגאו במעשה וחשבו שהיא עושה להם שירות טוב. הם העבירו גם את הצילומים.

[User Picture]
From:ijon
Date:May 20th, 2008 05:11 pm (UTC)

Re: אוי, זו ידיעה שאני ערכתי

(Link)
אם כך שאי ברכה על מעשה עריכה מוצלח ונבון. תודה!
From:(Anonymous)
Date:May 21st, 2008 06:05 am (UTC)

Re: אוי, זו ידיעה שאני ערכתי

(Link)
מדהים לגמרי.
[User Picture]
From:leehee
Date:May 21st, 2008 08:30 am (UTC)

Re: אוי, זו ידיעה שאני ערכתי

(Link)
גל בגסוש.

מה שממש עצוב, זה שזו לא הייתה הידיעה המזעזעת ביותר בעיתון אתמול. החוק שהעבירו בקריאה ראשונה בעניין הפליטים לוקח.
[User Picture]
From:passacaglio
Date:May 22nd, 2008 07:09 am (UTC)
(Link)
החזירים עומדים על רגליהם..
[User Picture]
From:novartza
Date:May 22nd, 2008 03:58 pm (UTC)

תסתכל על זה ככה

(Link)
בהלכה היהודית קיים עונש מוות ל"מינים", שזה אנשים שמטיפים לאתאיזם, נצרות, או כל "אידיאולוגיה בשוק החופשי" שנוגדת את היהדות. זה נקרא בלשון ספרות ההלכה "מורידין ולא מעלין".

בניגוד לרושם שיהודים טובים מנסים ליצור, הלכה זו לא בטלה עם פיזור הסנהדרין, ונוהגת בכל זמן ובכל מקום.

היהדות רואה בהגנה על עצמה מפני "הרחבת אופקים" ו"הגדלת אפשרויות רוחניות" מלחמת הישרדות, לטוב או לרע, בה כל האמצעים כשרים.

תודה לאל שעד כה זה מתבטא בלא יותר משריפת ספרים. אני חרד לבאות.
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com