?

Log in

No account? Create an account
אסף ענברי הוא המסאי המבריק ביותר הפועל כיום. סתם פסקה לדוגמה, אחת… - Impressions and Expressions of Ijon
October 27th, 2003
01:22 am

[Link]

Previous Entry Share Next Entry

(18 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:ravell
Date:October 26th, 2003 03:49 pm (UTC)

הוא וגדי טאוב מחזירים את כבוד המסה למקומו הראוי

(Link)
ונדמה לי שלפחות ענברי מודע לכך. נדמה שהמאמר כולו נכתב מתוך ידיעה שענברי הוא האופציה החדשה, זו של ושלאחר דור הקריסה. מסתו היא אחת המניפסטים המכובדים והמבריקים בהם יצא לי לחזות. היא נראית כתיאור מצב, כשרטוט הלכי רוח, אך היא מניפסט.
From:pelig
Date:October 27th, 2003 03:02 am (UTC)

Re: הוא וגדי טאוב מחזירים את כבוד המסה למקומו הראוי

(Link)
איפה, קראת את המאמר האחרון של גדי טאוב בהארץ?
הוא גרוטסקה מביכה של ממש, ואני עומד מאחורי בחירת המילים הזאת.
[User Picture]
From:ravell
Date:October 27th, 2003 08:37 am (UTC)

נמק את בחירת המלים

(Link)
עמידתך אינה מספיקה
From:pelig
Date:October 27th, 2003 01:28 pm (UTC)

Re: נמק את בחירת המלים

(Link)
ובכן, הוא לוקח מציאות טריוויאלית לחלוטין, יש שיאמרו אפילו, נורמאלית, ומתפייט עליה מפרספקטיבה בלתי מתאימה. הוא בסך הכל ראוה אנשים נורמליים שאוהבים ללכת למסיות ולקנות מוצרים, ומדבר על כמה מדהים שהם לא מדברים כל היום על חוסר היכולת להרגיש, כמה מפתיע שהם לא משתכרים מתוך הרס עצמי בוקבסקאי, וכמה בלתי נתפס שהם לא עסוקים כל הזמן בחישוב מוסרי-פוליטי של התגובות שלהם.

כלומר, כמה מפתיע שיש אנשים שאינם יוסף אל דרור, הוא, או דמויות של אורלי קסטל בלום. איבוד הצפון שגורם לו לכתוב את הכתבה כאילו זה דור חדשה, שונה ומרהיב הוא מצחיק ממש.
[User Picture]
From:ravell
Date:October 28th, 2003 06:19 am (UTC)

?קראנו את אותה כתבה

(Link)


טאוב מנסה לאפיין בו זמנית שני דורות, על מנת להעמידם זה מול זה. דור אחד הוא דור העתיד, הפוסט-רומנטי, חסרי היכולת להרגיש, ומולם דורו שלו על כל רגשותיו העזים מדי. לא במקרה שנות ה-80 בישראל היו שנות הפאנק ואילו שנות התשעים גלשו במהירות לטראנס.
הבעיה העיקרית בטיעונו, כמו בכל טיעו המנסה לאפיין דור שלם, הוא ההכללה. לא כל הדור הזה חסר יכולת להרגיש, ולא כל האנשים בו חסרי זיכרון היסטורי. עם זאת, אפשר ומותר לנסח דומיננטה תרבותית, ואני מאמין שטאוב ניסח דומיננטה מדויקת למדי. אני מכיר מקרוב את האנשים עליהם הוא מדבר, ראיתי ושמעתי אותם. הוא דייק כל כך עד שזה מפחיד.

From:pelig
Date:October 28th, 2003 08:19 am (UTC)

Re: ?קראנו את אותה כתבה

(Link)
אחנו לא מסכימים את ההנגדה- בכתבה שאני קראתי הוא מנגיד ביןד ור של אנשים בעלי תסביך לגבי חוסר יכולת להרגיש לבין אנשים שלא מקדישים לכך מחשבה.
[User Picture]
From:ravell
Date:October 28th, 2003 09:06 am (UTC)

?האם הכתבונת אצלך

(Link)
?או שנאלץ לקרוא לבורר
From:pelig
Date:October 28th, 2003 09:42 am (UTC)

Re: ?האם הכתבונת אצלך

(Link)
בורר, חוששני.
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com