?

Log in

No account? Create an account
Poland: 3. Day Two -- Gura Kalvaria, Kazimierz-Dolny, Kozienice (Hebrew) - Impressions and Expressions of Ijon
December 24th, 2003
08:32 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Poland: 3. Day Two -- Gura Kalvaria, Kazimierz-Dolny, Kozienice (Hebrew)

(5 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:mousa
Date:December 25th, 2003 09:56 am (UTC)

קז'ימיז' דולני

(Link)

אכן, הייתי שם גם אני לפני כמעט שלושה חודשים.
גרסתו של המדריך (הישראלי) שלנו שונה במקצת משלך: הוא סיפר שבקז'ימיז' דולני חיו כ-5000 איש לפני המלחמה, מתוכם כ-3000 יהודים. על פי גרסתו היה זה יהודי אמריקאי עשיר שיזם את העברת המצבות מהכביש שרוצף בהן, ולא תושביה הפולנים של העיירה. זה היה בסביבות שנת 1980. המצבות הועברו בחזרה לבית הקברות היהודי (מאחורי מצבת-הקיר ודאי ראית קברים נוספים שלא נהרסו) ושם עיצבו שני אמנים פולנים את המצבה.

ראינו את בית הכנסת של העיר (לא נכנסנו), שהיום מתפקד כבית קולנוע. אכן, יש שם זכר קלוש ביותר לעברו כבית כנסת. לפני כמה שנים באה עיתונאית מוורשה וחיברה כתבה ביקורתית ביותר על העירייה שלא טורחת להנציח את יהודי העיירה (יותר ממחצית התושבים!) שנעלמו ללא זכר עם כיבוש פולין ע"י הגרמנים. הכתבה פורסמה בעיתון, ואז נתלה לוח הנצחה על קיר הבית. הוא קטן ולא מפורט ביותר.

[User Picture]
From:ijon
Date:December 25th, 2003 02:24 pm (UTC)

Re: קז'ימיז' דולני

(Link)
ראשית, את צודקת שהאנדרטה חדשה משחשבתי. היא בשום אופן לא הוקמה זמן קצר לאחר המלחמה, אלא בשנת 1985. לפי פרויקט בתי הקברות היהודיים (נראה לי מקור רציני למדי), מדובר ב"רשות המקומית", אך אין פרטים. אולי בכל זאת מעורב איזה נדבן יהודי בסיפור, ואולי זה ניכוס של מדריכי תיירים ישראלים.

אשר לזכרון, אני אמביוולנטי מאוד בסוגיה הזו. האם בביקורך באוניברסיטת תל-אביב ראית הרבה אזכורים לכפר הערבי ששכן תחתיה פעם?

אני נוטה לחשוב שלא הוגן לדרוש מאנשים לשאת על גבם נטל של עוול היסטורי במשך דורות. יש לשאוף לפיצויים, להסדרים, וכו', כדי לאפשר לשני הצדדים להמשיך בחייהם. היום גרים בקז'ימיז' דולני בעיקר אנשים שאין להם ולא כלום עם השמדת יהודי העיר במלחה"ע השנייה, ואין סיבה שיתלו בכל פינה בעיר לוחות זכרון ובכך יצבעו אותה בצבעים קודרים. זכותם לחיות היום, בפולין, בשקט.
[User Picture]
From:mousa
Date:December 26th, 2003 02:02 am (UTC)

Re: קז'ימיז' דולני

(Link)
אתה צודק. היה טעם לטענתי רק אם נשארו שם אותם אנשים שחיו בכפיפה אחת עם היהודים שנספו.
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com